Kurikulum 2013 MTs : KI - KD Akidah Akhlak

Assalaamu alaikum sahabat guruKATRO,

Melanjutkan posting tentang KI - KD Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab, pada kesempatan posting kali ini insya Allah guruKATRO akan share Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar ( KI - KD ) untuk Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Tingkat Madrasah Tsanawiyah ( MTs )


Mari kita lanjutkan ....

B. Aqidah Akhlak.

B.1. Aqidah Akhlak Kelas VII semester 1

Kompetensi inti
Kompetensi dasar
1.
Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
1.1.
Menghayati nilai-nilai Aqidah Islam
1.2.
Meyakini sifat-sifat wajib Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma’ani dan ma’nawiyah., sifat-sifat  mustahil, serta sifat jaiz Allah SWT
1.3.
Menghayati sifat ikhlas, taat, khauf, dan taubat dalam kehidupan sehari-hari.
1.4.
Menghayati  adab Shalat dan dzikir
1.5.
Menghayati kisah keteladanan Nabi Sulaiman dan umatnya
2.
Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
2.1.
Menampilkan perilaku orang yang mengimani aqidah Islam dalam kehidupan sehari-hari

2.2.
Menampilkan perilaku mengimani sifat-sifat Allah

2.3.
Membiasakan perilaku ikhlas, taat, khauf, dan taubat dalam kehidupan sehari-hari.
2.4.
Terbiasa menerapkan adab Shalat dan dzikir

2.5.
Mencontoh kisah keteladanan Nabi Sulaiman dan umatnya
3.
Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahu nya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
3.1.
Memahami dalil, dasar dan tujuan akidah Islam
3.2.
Mengidentifikasi sifat-sifat wajib Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma’ani dan ma’nawiyah beserta bukti/dalil naqli dan aqlinya, sifat-sifat mustahil dan jaiz bagi Allah SWT.
3.3.
Memahami pengertian,contoh dan dampak positifsifat ikhlas, taat, khauf dan taubat
3.4.
Memahami adab Shalat dan dzikir
3.5.
Menganalisiskisah keteladanan Nabi Sulaiman dan umatnya
4.
Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori
4.1.
Menyajikan fakta dan fenomena kebenaran aqidah Islam

4.2.
Menyajikan contoh fenomena-fenomena kehidupan yang muncul sebagai bukti dari sifat wajib,mustahil,dan jaiz Allah SWT
4.3.
Menceritakan kisah-kisah yang berkaitan dengan dampak positif dari perilaku ikhlas, taat, khauf, dan taubat dalam fenomena kehidupan.
4.4.
Mensimulasikan adab Shalat dan dzikir

4.5.
Menceritakan kisah keteladanan Nabi Sulaiman dan umatnya

B.2. Aqidah Akhlak Kelas VII semester 2

Kompetensi inti
Kompetensi dasar
1.
Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
1.1.
Meyakinisifat-sifat Allah SWT melalui al-asmaa' al-husna (al-‘Aziiz, al-Ghaffaar, al-Baasith, an-Naafi’, ar-Ra’uuf, al-Barr, al-Fattaah, al-‘Adl, al-Qayyuum)
1.2.
Meyakiniadanya malaikat-malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan dalam fenomena kehidupan
1.3.
Menolak akhlak tercela riya’ dan nifaq
1.4.
Menghayati adab membaca Al Qur’an dan adab berdoa
1.5.
Menghayati keteladanan Ashabul Kahfi
2.
Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
2.1.
Meneladani sifat-sifat Allah yang terkandung dalam al-asmaa' al-husna (al-‘Aziiz, al-Ghaffaar, al-Baasith, an-Naafi’, ar-Ra’uuf, al-Barr, al-Fattaah, al-‘Adl, al-Qayyuum)
2.2.
Memilikiperilaku beriman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan dalam fenomena kehidupan
2.3.
Membiasakan diri menghindari akhlak tercela riya’ dan nifaq
2.4.
Terbiasa menerapkan adab membaca Al Qur’an dan adab berdoa
2.5.
Menghayati kisah keteladanan Ashabul Kahfi
3.
Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahu nya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
3.1.
Menguraikan al-asmaa’ al-husnaa (al-‘Aziiz, al-Ghaffaar, al-Baasith, an-Naafi’, ar-Ra’uuf, al-Barr, al-Fattaah, al-‘Adl, al-Qayyuum)
3.2.
Mendeskripsikan tugas dan sifat-sifat malaikat Allah serta makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan
3.3.
Memahami akhlak tercela riya’ dan nifaq
3.4.
Memahami adab membaca Al Qur’an dan adab berdoa
3.5.
Menganalisiskisah keteladanan Ashabul Kahfi
4.
Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori
4.1.
Menyajikan fakta dan fenomena kebenaran sifat-sifat Allah yang terkandung dalam al-asmaa’ al-husnaa (al-‘Aziiz, al-Ghaffaar, al-Baasith, an-Naafi’, ar-Ra’uuf, al-Barr, al-Fattaah, al-‘Adl, al-Qayyuum)

4.2.
Menyajikan kisah-kisah dalam fenomena kehidupan tentang kebenaran adanya malaikat dan makhluk ghaib lain selain malaikat

4.3.
Mensimulasikan contoh perilaku riya’ dan nifaq serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari

4.4.
Menceritakan kisah keteladanan Ashabul Kahfi

B.3. Aqidah Akhlak Kelas VIII semester 1

Kompetensi inti
Kompetensi dasar
1.
Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
1.1.
Meyakini adanya dan kebenaran kitab-kitab Allah SWT
1.2.
Menghayati nilai tawakkal, ikhtiyaar, shabar, syukur dan qanaa’ah sesuai perintah syariat
1.3.
Menolak perilaku ananiah, putus asa, ghadab, dan tamak.
1.4.
Menghayati adab yang baik kepada kepada orang tua dan guru
1.5.
Menghayati kisah keteladaan Nabi Yunus dan Nabi Ayub
2.
Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
2.1.
Menampilkan perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab Allah SWT
2.2.
Berperilaku tawakkal, ikhtiyaar, shabar, syukur dan qanaa’ah sesuai perintah syariat
2.3.
Membiasakan diri menghindari perilaku ananiah, putus asa, ghadab, dan tamak.
2.4.
Terbiasa beradab yang baik kepada kepada orang tua dan guru
2.5.
Terbiasa meneladani kisah keteladaan Nabi Yunus dan Nabi Ayub
3.
Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahu nya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
3.1.
Memahami hakikat beriman kepada kitab-kitab Allah SWT
3.2.
Memahami pengertian, contoh dan dampak positif sifat tawakkal, ikhtiyaar, shabar, syukuur dan qanaa’ah
3.3.
Memahami pengertian, contoh dan dampak negatif sifat ananiah, putus asa, ghadab, tamak dan takabur (dihilangkan)
3.4.
Memahami Adab kepada kepada orang tua dan guru
3.5.
Menganalisis kisah keteladanan Nabi Yunus dan Nabi Ayub
4.
Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori
4.1.
Menyajikan data dari berbagai sumber tentang kebenaran kitab-kitab Allah SWT

4.2.
Menunjukkan contoh-contoh perilaku akhlak terpuji pada diri sendiri (tawakkal, ikhtiyaar, shabar, syukur dan qanaa’ah)
4.3.
Mensimulasikan akibat burukakhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari

4.4.
Mensimulasikan adab kepada kepada orang tua dan guru

4.5.
Menceritakan kisah keteladanan Nabi Yunus dan Nabi Ayub

B.4. Aqidah Akhlak Kelas VIII semester 2

Kompetensi inti
Kompetensi dasar
1.
Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
1.1.
Beriman kepada Rasul Allah SWT
1.2.
Meyakini sifat-sifat Rasul Allah SWT
1.3.
Meyakiniadanya mukjizat serta kejadian luar biasa lainnya (karamah, ma’unah, dan irhash)
1.4.
Menghayati sifathusnuzh-zhan, tawaadhu’, tasaamuh, dan ta’aawun
1.5.
Menolak sifat hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namiimah
1.6.
Menghayati adab kepada saudara dan teman
1.7.
Menghayatikisah keteladanan shahabat Abu Bakar ra
2.
Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
2.1.
Menampilkan perilaku yang mencerminkan beriman kepada Rasul Allah
2.2.
Meneladani sifat-sifatnya dalam kehidupan
2.3.
Menampilkan perilaku yang mencerminkan berimanpadamukjizat dan kejadian luar biasa selain mukjizat
2.4.
Terbiasa berperilaku husnuzh-zhan, tawaadhu’, tasaamuh, dan ta’aawun dalam kehidupan sehari-hari
2.5.
Terbiasa menghindari perilaku hasad, dendam, ghibah, fitnah dan namiimah dalam kehidupan sehari-hari.
2.6.
Terbiasamenerapakan adab islamikepada saudara dan teman
2.7.
Meneladanisifat-sifatutamaShahabat Abu Bakarra
3.
Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahu nya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
3.1.
Memahamipengertian, dalil dan pentingnya beriman kepada Rasul Allah SWT
3.2.
Menguraikan sifat-sifat Rasul Allah SWT
3.3.
Memahami pengertian, contohdan hikmah mukjizat serta kejadian luar biasa lainnya (karamah, ma’unah, dan irhash)
3.4.
Memahami pengertian, contoh dan dampak positifnya sifathusnuzh-zhan, tawaadhu’, tasaamuh, dan ta’aawun
3.5.
Memahami pengertian, contoh dan dampak negatifnya sifat hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namiimah
3.6.
Memahami adab kepada saudara dan teman
3.7.
Manganalisis kisah keteladanan shahabat Abu Bakar ra
4.
Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori
4.1.
Menyajikan peta konsep pengertian, dalil dan pentingnya beriman kepada Rasul Allah SWT
4.2.
Menyajikan peta konsep sifat-sifat Rasul Allah SWT
4.3.
Menyajikan kisah-kisah dari berbagai sumber tentang adanya mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya (karamah, ma’unah, dan irhash)
4.4.
Mensimulasikan dampak positif dari akhlak terpuji (husnuzh-zhan, tawaadhu’, tasaamuh,dan ta’aawun)
4.5.
Mensimulasikan dampak negatif dari akhlak tercela (hasad, dendam, ghibah, dan namiimah)
4.6.
mensimulasikan adab kepada saudara, teman
4.7.
Menceritakan kisah keteladanan shahabat Abu Bakar ra

B.5. Aqidah Akhlak Kelas IX semester 1

Kompetensi inti
Kompetensi dasar
1.
Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
1.1.
Meyakiniakan adanya hari akhir.
1.2.
Meyakinimacam-macam alam ghaib yang berhubungan dengan hari akhir (‘alam barzah, yaumul baa’s, yaumulhisaab,yaumul miizaan,yaumul jazaa)
1.3.
Menghayati nilai  berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif dalam fenomena kehidupan.
1.4.
Menghayati adab islami kepada kepada tetangga
1.5.
Menghayati  kisah Shahabat Umar bin Khattab ra
2.
Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
2.1.
Menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap hari akhir
2.2.
Menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap alam ghaib yang berhubungan dengan hari akhir (‘alam barzah, yaumul baa’s, yaumul hisaab,yaumul miizaan,yaumul jazaa)
2.3.
Membiasakan perilaku berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif dalam kehidupan sehari-hari
2.4.
Terbiasamenerapkan adab islami kepada tetangga
2.5.
Meneladani sifat-sifat utama shahabat Umar bin Khattab ra
3.
Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahu nya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
3.1.
Memahami pengertian beriman kepada hari akhir, dalil/ buktinya, serta tanda dan peristiwa yang berhubungan dengan Hari Akhir tersebut
3.2.
Memahami macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir (‘alam barzah, yaumul ba’s, yaumul hisaab,yaumul miizaan,yaumul jazaa)
3.3.
Memahami pengertian, contoh dan dampak  berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif dalam fenomena kehidupan.
3.4.
Memahami Adab islami kepada kepada tetangga
3.5.
Menganalisis kisah Shahabat Umar bin Khattab ra
4.
Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori
4.1.
Menyajikan data dari berbagai sumber tentang fakta dan fenomena hari akhir dan alam ghaib lain yang berhubungan dengan hari akhir
4.2.
Menyajikan contoh perilaku berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif

4.3.
Menyajikan kisah-kisah dari fenomena kehidupan tentang dampak positif dari berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif

4.4.
Mensimulasikan adab islami kepada tetangga

4.5.
Menceritakan kisah keteladanan shahabat Umar bin Khattab ra

B.6. Aqidah Akhlak Kelas IX semester 2

Kompetensi inti
Kompetensi dasar
1.
Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
1.1.
Meyakinimacam-macam takdir yang berhubungan dengan Qodha dan Qodar.
1.2.
Menghayati adab pergaulan remaja yang islami
1.3.
Menghayati Adab terhadap lingkungan, yaitu: kepada binatang dan tumbuhan, di tempat umum, dan di jalan
1.4.
Menghayati kisah keteladanan shahabat Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib
2.
Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
2.1.
Menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Qadha dan Qadar Allah

2.2.
Menampilkan perilaku akhlak terpuji dalam pergaulan remaja dalam kehidupan sehari-hari.

2.3.
Terbiasa beradab islami terhadap lingkungan, yaitu: kepada binatang dan tumbuhan, di tempat umum, dan di jalan
2.4.
Meneladani sifat-sifat utama shahabat Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib
3.
Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahu nya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
3.1.
Menunjukkan bukti/dalil kebenaran akan adanya Qadha dan Qadar dan ciri-ciri perilaku orang yang beriman kepadanya
3.2.
Memahami pentingnya akhlak terpuji dalam pergaulan remaja dan dampak negatif pergaulan remaja yang tidak sesuai dengan akhlak Islam
3.3.
Memahami adab terhadap lingkungan, yaitu: kepada binatang dan tumbuhan, di tempat umum, dan di jalan
3.4.
Menganalisis kisah keteladanan shahabat Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib
4.
Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori
4.1.
Menyajikan kisah-kisah dari berbagai sumber dalam fenomena kehidupan tentang Qadha dan Qadar
4.2.
Menyajikan data dari berbagai sumber tentang dampak negative pergaulan remaja yang salah dalam fenomena kehidupan
4.3.
Mensimulasikan contoh perilaku terpuji dalam pergaulan remaja
4.4.
Mensimulasikan adab terhadap lingkungan, yaitu: kepada binatang dan tumbuhan, di tempat umum, dan di jalan
4.5.
Menceritakan kisah keteladaan Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalibselanjutnya : KI KD MTs, Mata Pelajaran Fiqh, SILAKAN BUKA DARI SINI

Demikian Posting tentang Kurikulum 2013 MTs : KI - KD Akidah Akhlak yang dapat guruKATRO sajikan, mohon maaf bila masih banyak kekurangannya, kritik dan saran serta pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom komentar.

Terima kasih

1 comment